REKLAMAČNÍ ŘÁD A ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 •  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 •  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze
 •  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

ZÁRUKA

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
Záruční doba je dvouletá a běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. 
Kupující nemá právo záruky, způsobila-li vadu na věci kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 
U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.
 
Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:
 • mechanickým poškozením zboží 
 • elektrickým přepětím
 • vystavení slunečnímu záření
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno
 • na dílech, které prokazatelně nejsou výrobkem značky MARAI (poškozené spony, zipy, průvleky, impregnace materiálu apod.)
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, neodborným zásahem nebo zanedbáním péče o zboží
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním
 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • na odstranění vady opravou věci
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny
 • odstoupit od smlouvy
   
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, ihned při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady (nejpozději do tří pracovních dnů). Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 
Práva z vadného plnění může kupující uplatnit u prodávajícího, u kterého byla věc koupena. Reklamaci zboží lze uplatnit zasláním popisu a fotky vady na email prodávajícího. Po uznání důvodů k reklamaci se prodávající s kupujícím dohodne na způsobu předání zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 
Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listu uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.
 
Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy. Provozovatel doporučuje za tímto účelem předložit zejména potvrzení o koupi.
 
Kupující má povinnost vytknout prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.
 
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 
Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží anebo jeho součásti, jsou nekompletní, znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.
 
Rozhodná doba
 
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ze strany spotřebitele do 3 pracovních dnů. Reklamace ze strany spotřebitele včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
 
Jestliže provozovatel reklamaci neodmítne, vystaví kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat mimo jiné identifikaci provozovatele a kupujícího, co je obsahem reklamace dle kupujícího, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, datum a místo přijetí reklamace a podpis pracovníka provozovatele.
 
O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je provozovatel povinen kupujícího informovat, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Provozovatel v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.
 
Náklady spojené s dopravou zboží budou kupujícímu prodávajícím uhrazeny za předpokladu, že reklamace bude oprávněná, kupující zašle žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou zboží a doloží jejich výši. Proplaceny budou toliko nezbytné náklady (nejnižší možné) vynaložené na dopravu zboží, tedy poštovné. Kupující spotřebitel musí o proplacení těchto nákladů požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
 
V případě, že si kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené provozovatelem reklamované zboží, je provozovatel oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí provozovatel kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
 
Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně provozovatele.
Zpět do obchodu